baner_i baner_i2

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Odbył stypendium na Wydziale Prawa Uniwesytetu w Padwie (Universita degli Studi di Padova).

W latach 2010 – 2012 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W 2013 r. uzyskał tytuł radcy prawnego.

Specjalizacja:

  • Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym prawie samorządu terytorialnego i prawie energetycznym.
  • Prowadzi kompleksową, bieżącą obsługę przedsiębiorców, w ramach której sporządza projekty kontraktów handlowych, uczestniczy w negocjacjach, reprezentuje klientów w kontaktach z kontrahentami – w tym na etapie sporów przesądowych oraz sądowych.
  • Zajmuje się postępowaniami przed sądami powszechnymi w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz postępowaniami egzekucyjnymi.
  • Prowadzi  postępowania przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w tym w sprawach z zakresu prawa energetycznego (m.in. postępowania o udzielenie koncesji, inne postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki).
  • Doradza także w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym przy transformacjach (przekształcenie, połączenie, podział) spółek prawa handlowego.
  • Posiada doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz obrotu (energia elektryczna, ciepło, paliwa gazowe).
  • Włada językiem angielskim.