Aktualizacja zmian w terminach administracyjnych i procesowych – “Tarcza antykryzysowa 2.0”

17 kwietnia 2020 r. weszła w życie większość przepisów tzw. “Tarczy 2.0.”, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej również “Tarcza 2.0”), w tym aktualizacja art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej również “specustawa”). Art. 15zzs specustawy, o którym pisaliśmy już poprzednio, zawierał postanowienia dotyczące zawieszenia terminów w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Aktualizacja przepisu, uchwalona w tzw. Tarczy 2.0, obejmuje natomiast przede wszystkim wyłączenia od wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia wspomnianych terminów, w szczególności terminów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Zgodnie z brzmieniem art. 15zzs ust. 2a specustawy (ust. 2a dodano na mocy Tarczy 2.0), wstrzymanie i zawieszenie nie dotyczy m.in. terminów “opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (pkt 1), opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (pkt 2), czy obwieszczenia uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium (pkt 3).

Ponadto, zgodnie z treścią nowego ust. 3a, wstrzymanie i zawieszenie wspomnianych powyżej terminów nie dotyczy “kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli nieprowadzenie czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla interesu społecznego“. Zmianie uległa także treść ust. 4, w którym dopuszczono możliwość wyznaczenia przez organ, sąd lub podmiot prowadzący postępowanie lub kontrolę, z urzędu dłuższego niż wskazany w ustawie terminu na dokonanie czynności. Wspomniane podmioty mogą również zarządzić bieg terminu na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Należy jednocześnie mieć na uwadze, iż zgodnie z drugą częścią przepisu “strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu” – w tym zakresie zmiana była zatem niewielka.

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż aktualizacji uległ także bieg terminów, o których mowa w art. 15zzs ust. 8. Zgodnie z jego treścią:

Bieg terminu:
1) na milczące załatwienie sprawy,
2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1.” – mowa oczywiście o okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19″.

Na mocy Tarczy 2.0 po ust. 8 dodano bowiem ust. 8a, zgodnie z którym wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 8 nie dotyczy terminów m.in. na opiniowanie gminnego planu rewitalizacji, czy też uzgodnienia projektu studium albo projektu planu miejscowego (art. 25 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Na marginesie wskazać należy, iż zmieniono także art 15zzu – w obecnym jego brzmieniu, zgodnie z dodanym ust. 2, zakaz wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, że stan prawny ustaw opracowywanych w związku z epidemią COVID-19 jest płynny i może ulec zmianie, w szczególności ze względu na fakt, iż Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa pracują nad kolejnymi aktami prawnymi związanymi z epidemią.

Podziel się wpisem z innymi:
Kamil Modrzyk
kamil.modrzyk@iurator.com


Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.