Nowe zasady rekompensaty z tytułu zwrotu kosztów odzyskiwania należności – nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 1 stycznia 2020 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Co z niej wynika?

Podstawową zmianą jest nowa nazwa ustawy, która od 1 stycznia 2020 r. nosi miano ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Najbardziej jednak istotne z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie podziału równowartości euro tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy. Wcześniej, niezależnie od wartości świadczenia pieniężnego, wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługiwała bez wezwania rekompensata z tytułu zwrotu kosztów odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty 40 euro. W obecnym stanie prawnym wysokość równowartości przysługującej wierzycielowi zależna jest od wartości świadczenia pieniężnego, jakiego może dochodzić wierzyciel i wynosi odpowiednio:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Co istotne, roszczenia o zapłatę wspomnianej powyżej rekompensaty nie można zbyć (art. 10 ust. 4 ustawy).

Zasadniczo do transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – dalej również jako „ustawa zmieniająca”), z tym że do rekompensaty, o której mowa powyżej, która to rekompensata stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r., w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Jeżeli zatem transakcja handlowa, z której wynika roszczenie o rekompensatę została zawarta przed 1 stycznia 2020 r., stosuje się do niej przepisy dotychczas obowiązującej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jeżeli jednak roszczenie o rekompensatę z takiej transakcji handlowej stało się wymagalna po 1 stycznia 2020 r., stosuje się do niej nowe przepisy.

Podziel się wpisem z innymi:
Kamil Modrzyk
kamil.modrzyk@iurator.com


Nasza strona używa Cookies aby działać lepiej. Możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki.